Broker Việt Nam

Khu A - Geleximco

QUY HOẠCH KHU A

 

GOOGLE MAP KHU A

A24-34 NV 120 ĐN
A33-10 Nhà phố TM 114 TB
A33-15,16 Nhà phố TM 114+114 TB
A10-14 NV 160 TN
A33-18 Nhà phố TM 114 TB
A22-44 NV 160 ĐB
A32-32 NV 120 ĐB
A38-48 NV 120 ĐB
A38-49 NV 120 ĐB
A38-42 NV 120 ĐB
A10-34 Nhà phố TM 160 ĐB
A38- 11,12 Nhà phố TM 120+120 TN
A11-5 NV 120  
A11-30 NV 120  
A11-40 NV 120  
A36-17 NV 112  
A11-53 NV 120  
A11-57 NV 120  
A11-59 NV 120  
A12-15 LK 102  
A15-07 NV 155  
A18-10 BT 240  
A18-17 BT 240  
A18-20 BT 240  
A18-11 BT 240  
A19-42 NV 120 ĐB
A36-6 NV 120 ĐB
A36-11 NV 120 ĐB
A38-5 LK 98 ĐB
A36-12 NV 120 ĐB
A36-15 NV 120 ĐB
A38-18 Nhà phố TM 120 TN
A38-51 NV 120 ĐB
A39-11 LK 80 ĐB
A39-17 LK 80 ĐB
A41-19 LK 99 TB
A41-13 LK 99 TB
A43-7 LK 80 TN
A43-25 LK 80 ĐB
A43-26 LK 80 ĐB
A43-25 LK 80 ĐB
A43-26 LK 80 ĐB
Mua/Bán (Mr.Hoạt):

GỬI YÊU CẦU Bất động sản